• تاریخ انتشار February 22, 2012

Tristan+Isolde

پوشه های فلاش به دانلود آخرین نسخه نیاز دارید Adobe Flash Player وJavascript تا فایل را باز کنید.

فیلم تریستان و ایزولد، محصول مشترک سال 2006 سینمای آمریکا، بریتانیا و جمهوری چک است که کارگردانی آن را کوین رینولدز بر اساس فیلمنامه ای از دین گورگاریس در ژانر رمان عاشقانه بر عهده گرفته است .

  • تاریخ انتشار February 22, 2012

Tristan+Isolde

فیلم تریستان و ایزولد، محصول مشترک سال 2006 سینمای آمریکا، بریتانیا و جمهوری چک است که کارگردانی آن را کوین رینولدز بر اساس فیلمنامه ای از دین گورگاریس در ژانر رمان عاشقانه بر عهده گرفته است .

در این فیلم بازیگران عمده ای همچون جیمزفرانکو در نقش تریستان،سوفیامایلز در نقش ایزولد، روفوسسول در نقش مارک و دیوید اوهارا در نقش دونچاد بازی می کنند .

خلاصه داستان فیلم : حوادث فیلم به قرن پنجم میلادی درایرلندوبریتانیاپسازسقوطامپراطوریرومباز می گردد . لردمارکدر کورنوالحکمرانی می کند او تلاش دارد قبیلههایپراکنده بریتانیارادربرابرایرلندمتحدکندوخودپادشاه شود. اما شاهایرلندازاین نقشه باخبرمیشودومخفیانهباسربازانشبهجلسههواداران لرد مارک حملهمیکند.پدرومادرتریستانکهپسربچهایبیشنبودکشتهمیشوندومارکبراینجاتتریستاندستشازمچقطعمیشود.مارککهزنوبچهاینداشتتصمیممیگیردتریستانرابهفرزندیبپذیرد.تریستانبهیکجنگجویدلیروشجاعتبدیلمیشود.

عدهایازسربازانایرلندبرایگرفتنبردهازطرفشاهبهکورنوالمی روند .تریستانودوستانشبهآنهاحملهبردهاوفرمانده نیروهای ایرلندیراکهبهاجباربهنامزدیشاهزادهایرلندبهنامایزولددرآمدهازپایدر میآوردوباعثعقبنشینیایرلندیهامی شود ولیچونباشمشنرآغشتهبهزهرمجروحشدهبوددر حالت اغما فرو می رود همهتصور می کنند کهاومرده است، از این رو پیکراو رادرقایقیگذاشتهودردریارهامیکنند.قایقبهسواحلایرلندمیرسدوپرنسسایزولدوخدمتکارشبرانیااورامییابد.ایزولدتوسطپادزهریسمراخنثیکردهوبطور پنهانی از او پرستاریمیکندتااوبهبودیابد.بعدازمدتیآندودلباختهٔهممیشوندولیتریستانمجبورمیشودبهکورنویلفرارکند؛اگرچهایزولدناماصلیاشرانمیگوید...

MBC PERSIA روز چهارشنبه 22-2-2012 ، ساعت 23:30 دقیقه به وقت امارات، 19:30 دقیقه به وقت گرینویچ فیلم "Tristan + Isolde" را پخش می کند .