• تاریخ انتشار March 10, 2012

Today You Die

فیلم "Today you die" محصول سال 2005 سینمای آمریکاست که توسط "Don E. FauntLeRoy" بر اساس فیلمنامه ای از "Danny Lerner" در ژانر اکشن/جنایی/هیجانی ساخته شده است .

  • تاریخ انتشار March 10, 2012

Today You Die

در این فیلم بازیگران عمده ای همچون "Steven Seaga"در نقش "Harlan Banks"، "Sarah Buxton" در نقش کارآگاه "Rachel Knowles"، "Anthony 'Treach' Criss" در نقش "Ice Kool" و "Mari Morrow" در نقش "Jada" حضور دارند .

خلاصه داستان فیلم :هارلنبنکز ( استیونسیگال رانندگیماشینحملپولرابهعهدهمیگیرد،اماناگهاندرگیریکسرقتبزرگمیشود . پسازتعقیبوگریزتصادفمیکند،اوپولهارامخفیمیکندوپسازآنپلیسویرادستگیرمیکند . درزنداناوبایکمردسیاهپوستبهنامآیسکول ( آنتونیکریس ) آشنامیشودوبهکمکاواززندانمیگریزدو ...

MBC PERSIA روز یکشنبه 11-3-2012، ساعت 23:30 دقیقه به وقت امارات، 19:30 دقیقه به وقت گرینویچ فیلم (Today you die) را پخش می کند .