• تاریخ انتشار February 4, 2012

The Bank Job

فیلم (The Bank Job) محصولسال 2008 سینمایانگلستاناستکهتوسطروجردونالدسونبراساسفیلمنامهایازدیککلمنتوایانلوفریانسدرژانرجنایی / درام / هیجانیساختهشدهاست .

  • تاریخ انتشار February 4, 2012

The Bank Job

دراینفیلمبازیگرانعمدهایهمچونجیسوناستتام،سافرونبوروز،استفنکامبلمور،دانیلمایسوجیمسفالکنرایفاینقشمیکنند .

خلاصهداستانفیلم: تریلدر (جیسوناستتام) کهدرانگلستانبهتجارتاتومبیلاشتغالداردکمرشزیربارقرضخمشدهاست . ویمیخواهدبهزودیاعلامورشکستگیکند . امادراینگیروداریکمانکنبهاسممارتینلاو (سافرونبوروز) پیشنهادوسوسهبرانگیزیبهاومیکند . اینمانکناطلاعاتیدربارهازکارافتادنسیستمهشداردهندیکیازبانکهابرایمدتدوهفتهرابهتریمیدهدوازاومیخواهدباتشکیلیکگروهبهمنظورسرقتبانکدستبهکندنیککانالبرایرسیدنبهگاوصندوقبزنند .

تریبیآنکهاطلاعیازهدفاصلیمارتینداشتهباشدنقشهاورامیپسندد . مارتیندرواقعمیخواهدازاینطریقبهعکسهایمتعلقبهرسوایییکخانوادهسلطنتیاروپاییکهدرگاوصندوقبانکنگهداریمیشوندبرسدغافلازاینکهاینبانکزیرنظارتشدیدطرفهایمختلفیازجملهدستگاهاطلاعاتیانگلستان،تبهکاران،تجارموادمخدروگردانندگانباندهایروسپیگریقراردارد . زیراهمگیآنهااسرارسربهمهرخودرادراینبانکنگهداریمیکنند ...

MBC PERSIA روزجمعه 27-4-2012،ساعت 22:30 دقیقهبهوقتامارات، 18:30 دقیقهبهوقتگرینویچفیلم (The Bank Job) راپخشخواهدکرد .