• تاریخ انتشار April 16, 2012

The Bachelor

فیلممردبیزن (The Bachelor) راگریسنیور (Gary Sinyor) کارگردانیکردهوفیلمنامهآنراجینسیهیوز (Jean C. Havez) ازنمایشنامه "هفتفرصت" نوشتهریوکوپرمارگیو (Roi Cooper Megrue) اقتباسکردهاست.

  • تاریخ انتشار April 16, 2012

The Bachelor

فیلممردبیزن (The Bachelor) راگریسنیور (Gary Sinyor) کارگردانیکردهوفیلمنامهآنراجینسیهیوز (Jean C. Havez) ازنمایشنامه "هفتفرصت" نوشتهریوکوپرمارگیو (Roi Cooper Megrue) اقتباسکردهاست.

 

دراینمحصولسال 1999 آمریکاکهدرژانرعاشقانه/کمدیساختهشدهبازیگرانیمانند،کریسادونیل (Chris O'Donnell) درنقشجیمیشانون،رینیهزلوگر (Renée Zellweger) درنقشآنیآردین،ارتیلانگ (Artie Lange) درنقشمارکو،ادواردازنر (Edward Asner) درنقشسیدگلوکمان،ماریشیلتون (Marley Shelton) درنقشناتالیوربکاکارلتون (Rebekah Carlton) درنقشاستایسیظاهرمیشوند.

داستانفیلمدربارهیکجوانعزببهنامجیمیشانونمیباشدکهعاشقآزادیاستوازقیدوبندنفرتدارد. بههمیندلیلبهطورمداومروابطخودبادوستدخترهایشتغییرمیدهدتااینکهبادخترزیباییبهنامآنیآردینآشنامیشودوپسازآنکهرابطهآندوبرایمدتسهسالادامهمییابدتصمیممیگیردباآنیازدواجکند،امادرآخرینلحظهنظرخودراعوضمیکندزیراواهمهداردآزادیخودراازدستبدهد. آنیکهازاینمسالهبهشدتخشمگینشدهبهیونانسفرمیکند. جیمیپسازسفرآنیکشفمیکندکهپدربزرگشبعدازمرگثروتهنگفتیبرایشبهارثنهادهوتنهاشرطدستیافتنجیمیبهاینثروتایناستکهحداکثرتاساعتششروزیکهسیسالهمیشودازدواجکردهباشد. برایویتنهایکروزباقیماندهاست. باتوجهبهاینکهدوستدخترشدرحالسفراستجیمیبرایحلاینمشکلبهدوستخودمارکوپناهمیبردتازنیراازمیاندوستدخترهایقدیمیاشبرایازدواجبااوپیداکندولیوقتیکهبهنتیجهنمیرسداطلاعیهایرابرایدرخواستازدواجدریکیازروزنامههامنتشرمیکندامادرپیآنبافاجعهروبرومیشود...

نسخهقدیمتراینفیلمدرسال 1925 تحتعنوان "هفتفرصت" آکرانشدهبود. MBC PERSIA روزچهارشنبه18-4-2012ساعت 22:30 بهوقتامارات، 18:30 دقیقهبهوقتگرینویچفیلم "مردبیزن" راپخشمیکند.