• تاریخ انتشار April 16, 2012

The Bachelor

فیلممردبیزن (The Bachelor) راگریسنیور (Gary Sinyor) کارگردانیکردهوفیلمنامهآنراجینسیهیوز (Jean C. Havez) ازنمایشنامه "هفتفرصت" نوشتهریوکوپرمارگیو (Roi Cooper Megrue) اقتباسکردهاست.

فیلممردبیزن (The Bachelor) راگریسنیور (Gary Sinyor) کارگردانیکردهوفیلمنامهآنراجینسیهیوز (Jean C. Havez) ازنمایشنامه "هفتفرصت" نوشتهریوکوپرمارگیو (Roi Cooper Megrue) اقتباسکردهاست.

 

دراینمحصولسال 1999 آمریکاکهدرژانرعاشقانه/کمدیساختهشدهبازیگرانیمانند،کریسادونیل (Chris O'Donnell) درنقشجیمیشانون،رینیهزلوگر (Renée Zellweger) درنقشآنیآردین،ارتیلانگ (Artie Lange) درنقشمارکو،ادواردازنر (Edward Asner) درنقشسیدگلوکمان،ماریشیلتون (Marley Shelton) درنقشناتالیوربکاکارلتون (Rebekah Carlton) درنقشاستایسیظاهرمیشوند.

داستانفیلمدربارهیکجوانعزببهنامجیمیشانونمیباشدکهعاشقآزادیاستوازقیدوبندنفرتدارد. بههمیندلیلبهطورمداومروابطخودبادوستدخترهایشتغییرمیدهدتااینکهبادخترزیباییبهنامآنیآردینآشنامیشودوپسازآنکهرابطهآندوبرایمدتسهسالادامهمییابدتصمیممیگیردباآنیازدواجکند،امادرآخرینلحظهنظرخودراعوضمیکندزیراواهمهداردآزادیخودراازدستبدهد. آنیکهازاینمسالهبهشدتخشمگینشدهبهیونانسفرمیکند. جیمیپسازسفرآنیکشفمیکندکهپدربزرگشبعدازمرگثروتهنگفتیبرایشبهارثنهادهوتنهاشرطدستیافتنجیمیبهاینثروتایناستکهحداکثرتاساعتششروزیکهسیسالهمیشودازدواجکردهباشد. برایویتنهایکروزباقیماندهاست. باتوجهبهاینکهدوستدخترشدرحالسفراستجیمیبرایحلاینمشکلبهدوستخودمارکوپناهمیبردتازنیراازمیاندوستدخترهایقدیمیاشبرایازدواجبااوپیداکندولیوقتیکهبهنتیجهنمیرسداطلاعیهایرابرایدرخواستازدواجدریکیازروزنامههامنتشرمیکندامادرپیآنبافاجعهروبرومیشود...

نسخهقدیمتراینفیلمدرسال 1925 تحتعنوان "هفتفرصت" آکرانشدهبود. MBC PERSIA روزچهارشنبه18-4-2012ساعت 22:30 بهوقتامارات، 18:30 دقیقهبهوقتگرینویچفیلم "مردبیزن" راپخشمیکند.