• تاریخ انتشار April 4, 2012

Jack and Jill vs. the World

فیلم"Jack And Jill vs. The World" محصولمشترکسال 2008 سینمایآمریکاوکانادااستکهکارگردانیآنراوانساپاریس (Vanessa Parise) انجامدادهوفیلمنامهآنراپیتراستبینگ (Peter Stebbings) ووانساپاریسنوشتهاند .

  • تاریخ انتشار April 4, 2012

Jack and Jill vs. the World

دراینفیلمکهدرژانرکمدی / درام / عاشقانهساختهشدهازبازیگرانیهمچونفردیبرنزجونیور (Freddie PrinzeJr) درنقشجک،تاریانمانینگ (Taryn Manning) درنقشجیل،پیتراستبینگ (Peter Stebbings) درنقشجورجووانساپاریس (Vanessa Parise) درنقشلوسیاستفادهشدهاست.

 

جکبهعنوانمدیرعاملیکشرکتتبلیغاتیمشغولبهکاراست . ویبااینکهبیش از چهلسالعمرندارداما اززندگیخودناراضیاست،زیراتماموقتخودرابهکارکردنمیگذراندوزندگیاشدارایروالمعمولیوتکراریاست. درچنینشرایطیاوبطورتصادفیبادخترزیباییبهاسمجیلآشنامیشودوبهاوکمکمیکندتابهمقصدشدرنیویورکبرسدامادرراهتحتتاثیرجذابیتوعشقاوبهزندگیقرارمیگیرد. جکوقتیکهمطلعمیشودجیلبهدنبالجاییبرایسکونتمیگرددبهاوپیشنهادمیکندکههمخانهاشبشودبهشرطیكهروابطآنانازمرزهمخانگیفراترنرود،امابهمرورزمانآندوشیفتهیکدیگرمیشوندولیبااینهمهرابطهآنانخالیازمشکلاتنیست ...

 

اینفیلمکهبرایاولینباردرآوریل 2008 درآمریکاآکرانشدهزینهساختآنبه 4 میلیوندلاررسیدوبهعلتوجودبرخیصحنههایلختوبکارگیریکلماترکیکدرمحاورههامشاهدهآنبرایکودکانزیر 13 سالممنوعاعلامشدهاست.

 

MBC PERSIAروزچهارشنبه4-4-2011ساعت 22:30 دقیقهبهوقتامارات، 18:30دقیقهبهوقتگرینویچاینفیلمجالبودیدنیراپخشخواهدکرد .