• تاریخ انتشار February 18, 2012

House

فیلم "House" محصول سال 2008 سینمایآمریکاستکهکارگردانی آن را روبیهنسن بر اساس فیلمنامهای از روب گرینبا اقتباس از رمان فرانکپرتی انجام داده است .

  • تاریخ انتشار February 18, 2012

House

فیلم "House" محصول سال 2008 سینمایآمریکاستکهکارگردانی آن را روبیهنسن بر اساس فیلمنامهای از روب گرینبا اقتباس از رمان فرانکپرتی انجام داده است .

در اینفیلمکه در ژانر درام/ترسناک/هیجانیساخته شده بازیگران عمده ایهمچون رونالدو روزیلس در نقش جکسینگلتن، هیدیدیپولت در نقش استفانیسینگلتن، مایکلمدسن در نقش مرد قلعی و جولی ان امری در نقش لسلیتایلوربازیمیکنند .

درمناطقروستاییآلاباما،دوزوجخودرادرگیرمبارزهناخواستهایبرایبقامیبینند. یک مرد دیوانه (مردقلعی) قصد کشتن آنها را دارد . آنها لاجرمبا فرار به اعماق جنگل به خانه ایمتروکهپناهمی برند، اما بهزودیمتوجهمیشوندکه قاتل برای آنها تله گذاشته و عمدا آنها را به طرف این خانه فراری داده است . در این خانه یکشومینهقدیمی وجود داردکه مرد قلعیمیتواند از طریقدودکش وارد خانه شود . یک نوشتهناخوانادرکنارشومینهپیدامیکنندکهپیامقاتلبه آنهاست . هر کدام از آنها برای زنده ماندنحداقلباید از میانچهار نفر یکی را بکشند . آنهابرایپیداکردنراهیبرایزندهماندن تنها کمتراز 12 ساعت وقت دارند...

MBC PERSIA روز شنبه ساعت 23:30 دقیقه به وقت امارات، 19ک30 دقیقه به وقت گرینویچ فیلم "خانه"را به نمایش می گذارد.