• تاریخ انتشار February 25, 2012

Griffin & Phoenix

فیلم (Griffin & Phoenix) محصولسال 2006 سینمایآمریکارااداستونبراساسفیلمنامهایازجانهیلدرژانرکمدی / درام / عاشقانهساختهاست .

  • تاریخ انتشار February 25, 2012

Griffin & Phoenix

دراینفیلمبازیگرانعمدهایهمچونامانداپیتدرنقشفونیکس،درموتمولرونیدرنقشگریفین،ساراپاولسوندرنقشپری،بلربراوندرنقشایو،الیسونالیوتدرنقشتریوجونامیرسوندرنقشکرکحضوردارند .

خلاصهداستانفیلم: گریفینبهتازگیازهمسرخودجداشدهوبهتنهایدرآپارتمانیدرمانهاتاننیویورکزندگیمیکنددرحالیکههمسرسابقوپسرانشدروستچستربهسرمیبرند . پزشکگریفینبهاومیگویدکهدچاربیماریسرطانشدهوبیشازیکسالزندهنخواهدماند . اینخبراوراتحتفشارروحیقرارمیدهد . لاجرمبرایرهاییازاینوضعیتدرجلساترواندرمانیگروهیشرکتمیکند. درآنجابافونیکسآشنامیشود . ایندوکمکمبهیکدیگرنزدیکترمیشوند . گریفینداستانزندگیخودواینکهبیشازیکسالزندهنخواهدماندرابرایفونیکستعریفمیکند . اینکهردوآنهاعاشقیکدیگرشدهاندومیبایستازهرفرصتیپیشازمرگگریفینمنتهایاستفادهرابکنند ...

MBC PERSIA روز چهارشنبه 29-2-2012، ساعت 23:30 دقیقه به وقت امارات، 19:30 دقیقه به وقت گرینویچ فیلم "Griffin& Phoenix" را پخش می کند .