• تاریخ انتشار January 18, 2012

ELVIS AND ANABELLE

فیلم (الویسوتریلر) محصولسال 2007 سینمایآمریکااستکهساختونوشتنفیلمنامهآنرا "آیاکاریگر" برعهدهگرفتهاست . اینفیلمدرژانردرام/عاشقانهتولیدشدهاست .

  • تاریخ انتشار January 18, 2012

ELVIS AND ANABELLE

دراینفیلمبازیگرانعمدهایهمچونماکسمینگهلادرنقشالویس،بلیکلایولیدرنقشآنابلا،جومانتگنادرنقشچارلی،ماریاستینبورگندرنقشجنواوکایتکارادیندرنقشجیمیحضوردارند .

خلاصهداستانفیلم: مادرآنابلاکهزنیاستبسیاربلندپروازدخترخودرابرایشرکتدرمسابقه "دوشیزهرز" روانهتکزاسکردهاست . آنابلادراینمسابقهدرپیحادثهایدردناکجانمیبازدودرنتیجهرویمیزسردخانهایقرارمیگیردکهالویسدرآنجامشغولبهکاراست . الویسجوانیاستمسئولیتپذیرومتعهدبهخانوادهکهبیماریپدرشمانعتحققآرزوهایششدهاست . هنگامیکهجسدآنابلارویمیزسردخانهبطورمعجزهآساییباردیگرزندهمیشودایندوبطورغیرمنتطرهایبایکدیگرمرتبطمیشوندوسپسباکمکپدرالویسآزادیوخوشبختیرادرجهانواقعیبازمییابند ....

MBC PERSIAروز چهارشنبه 25-1-2012 ساعت 23:30 دقیقه به وقت امارات، 18:30 دقیقه به وقت گرینویچ فیلم (الویس وآنابلا) را پخش می کند .